Telson Munthali v Mighty Chipeta & Anor (Civil Case No. 109 of 2018) [2018] MWHC 1190 (19 November 2018);