R v Austin Limula Eliya (480 of 2010) [2010]MWHC 15 (01 March 2010);